پایه

معرفی شهرهای مجارستان

معرفی شهرهای مجارستان

تحصیل در مجارستان : معرفی شهر بوداپست پایتخت مجارستان

اﯾﻦ ﺷﻬﺮ ﻣﺮﮐﺰ ﺳﯿﺎﺳﯽ، اداری، ﺻﻨﻌﺘﯽ و ﺗﺠﺎری ﻣﺠﺎرﺳﺘﺎن اﺳﺖ.این شهر پایتخت مجارستان می باشد  و در حال حاضر حدود یک پنجم خانه های کشور دراین شهر واقع شده است.

ﺑﻮداﭘﺴﺖ ﮐﻪ زﻣﺎﻧﯽ »ﻣﻠﮑﻪ داﻧﻮب« ﻧﺎﻣﯿﺪه ﻣﯽﺷﺪ، ﻣﺪتﻫﺎ ﻧﻘﻄﻪ ﮐﺎﻧﻮﻧﯽ اﯾﻦ ﮐﺸﻮر و ﯾﮏ ﻣﺮﮐﺰ ﻓﺮﻫﻨﮕﯽ ﭘﺮﺟﻨﺐوﺟﻮش ﺑﻮده اﺳﺖ. اﯾﻦ ﺷﻬﺮ در ﻣﯿﺎن رودﺧﺎﻧﻪ دانوب  در ﻣﺤﯿﻂ ﻃﺒﯿﻌﯽ ﺑﺎﺷﮑﻮﻫﯽ ﮐﻪ ﺗﭙﻪﻫﺎی ﻏﺮب ﻣﺠﺎرﺳﺘﺎن ﺑﺎ دﺷﺖﻫﺎﯾﯽ ﮐﻪ ﺑﻪ ﺳﻤﺖ ﺷﺮق و ﺟﻨﻮب ﮐﺸﯿﺪه ﺷﺪه اﻧﺪ، ﻣﯽﭘﯿﻮﻧﺪد از دو ﺑﺨﺶ Duna ﻣﺠﺎرﺳﺘﺎﻧﯽ ﺑﻮدا و ﭘﺴﺖ ﺗﺸﮑﯿﻞ ﺷﺪه اﺳﺖ ﮐﻪ در دو ﻃﺮف رودﺧﺎﻧﻪ ﻗﺮار دارﻧﺪ و ﺗﻮﺳﻂ ﯾﮏ ﺳﺮی ﭘﻞ ﺑﻪ ﻫﻢ ﻣﺘﺼﻞ ﻣﯽ ﺷﻮﻧﺪ.

. اﮔﺮﭼﻪ رﯾﺸﻪ ﻫﺎی اﯾﻦ ﺷﻬﺮ ﺑﻪ دوران روﻣﯿﺎن و ﺣﺘﯽ ﻗﺒﻞ از آن ﺑﺮﻣﯽ ﮔﺮدد، ﺑﻮداﭘﺴﺖ ﻣﺪرن اساسا  ﻧﺘﯿﺠﻪ اﻣﭙﺮاﺗﻮری اﺗﺮﯾﺶ-ﻣﺠﺎرﺳﺘﺎن در ﻗﺮن ﻧﻮزدﻫﻢ اﺳﺖ ، زﻣﺎﻧﯽ ﮐﻪ ﻣﺠﺎرﺳﺘﺎن ﺳﻪ ﺑﺮاﺑﺮ ﺑﺰرﮔﺘﺮ از ﮐﺸﻮر ﮐﻨﻮﻧﯽ ﺑﻮد.

ﮐﺎﻫﺶ وﺳﻌﺖ ﻣﺠﺎرﺳﺘﺎن ﭘﺲ از ﺟﻨﮓ ﺟﻬﺎﻧﯽ اول ﻣﺎﻧﻊ از ﺗﺒﺪﯾﻞ ﺷﺪن ﺑﻮداﭘﺴﺖ ﭘﺲ از ﺑﺮﻟﯿﻦ ﺑﻪ دوﻣﯿﻦ ﺷﻬﺮ ﺑﺰرگ اروﭘﺎی ﻣﺮﮐﺰی ﻧﺸﺪ.

از ﻫﺮ ﭘﻨﺞ ﻣﺠﺎرﺳﺘﺎﻧﯽ یکی در ﭘﺎﯾﺘﺨﺖ زﻧﺪﮔﯽ ﻣﯽ ﮐﻨﺪ، ﭘﺎﯾﺘﺨﺘﯽ ﮐﻪ ﺑﻪ ﻋﻨﻮان ﻣﻘﺮ دوﻟﺖ و ﻣﺮﮐﺰ ﺣﻤﻞ و ﻧﻘﻞ و ﺻﻨﻌﺖ ﻣﺠﺎرﺳﺘﺎن  ﺑﺮ ﺗﻤﺎم ﺟﻨﺒﻪ ﻫﺎی زﻧﺪﮔﯽ مردم ﺗﺴﻠﻂ دارد.

روزاﻧﻪ ده ﻫﺎ ﻫﺰار ﻣﺴﺎﻓﺮ در ﺑﻮداﭘﺴﺖ ﺟﻤﻊ ﻣﯽ ﺷﻮﻧﺪ ﮐﻪ ﺑﯿﺶ از ﻧﯿﻤﯽ از داﻧﺸﮕﺎه اﯾﻦ ﮐﺸﻮر اﺳﺘﺪاﻧﺶ آﻣﻮزان در اﯾﻦ .ﺷﻬﺮ ﺑﻪ ﻣﺪرﺳﻪ ﻣﯽ روﻧﺪ و ﺣﺪود ﻧﯿﻤﯽ از درآﻣﺪ ﮐﺸﻮر از ﮔﺮدﺷﮕﺮی ﺧﺎرﺟﯽ در آﻧﺠﺎ ﺑﻪ دﺳﺖ ﻣﯽ آﯾﺪ.

اﻧﺤﻼل ﺷﻮروی و دور ﺷﺪن ﻣﺠﺎرﺳﺘﺎن از ﺳﻮﺳﯿﺎﻟﯿﺴﻢ، ﻓﺮﺻﺖﻫﺎی ﺟﺪﯾﺪی را ﺑﺮای رﻓﺎه و ﻫﺠﻮم ﮔﺮدﺷﮕﺮان ﻏﺮﺑﯽ ﺑﻪ ﺑﻮداﭘﺴﺖ ﺑﻪ ﻫﻤﺮاه داﺷﺖ. ﻗﻠﻌﻪ ﺑﻮدا و ﺧﯿﺎﺑﺎن آﻧﺪراﺳﯽ در ﻓﻬﺮﺳﺖ ﯾونسکو قرار گرفت.

ﺑﻮداﭘﺴﺖ ﻃﻮر اﺳﺘﺮاﺗﮋﯾﮏ در ﻣﺮﮐﺰ ﺣﻮﺿﻪ ﮐﺎرﭘﺎت ﻗﺮار دارد، در ﻣﺴﯿﺮی ﺑﺎﺳﺘﺎﻧﯽ ﻗﺮار دارد ﮐﻪ  به ﺗﭙﻪﻫﺎی ﺗﺮاﻧﺪاﻧﻮﺑﯿﺎ ﻣﺘﺼﻞ ﻣﯽشود.

رود پهناور داﻧﻮب در بواپست  ﺑﻪ دﻟﯿﻞ وﺟﻮد ﭼﻨﺪ ﺟﺰﯾﺮه در وﺳﻂ رودﺧﺎﻧﻪ Alföld) Magyar Nagy :دﺷﺖ ﻣﺠﺎرﺳﺘﺎﻧﯽ ﺑﺰرگ؛) ﻫﻤﯿﺸﻪ ﻗﺎﺑﻞ ﺗﺮدد است. ﺷﻬﺮ ﺗﻀﺎدﻫﺎی ﺗﻮﭘﻮﮔﺮاﻓﯽ ﻣﺸﺨﺼﯽ دارد: ﺑﻮدا در ارتفاعات ﺑﺎﻻﺗﺮ از رودﺧﺎﻧﻪ و ﺗﭙﻪﻫﺎی ﺿﻠﻊ ﻏﺮﺑﯽ ﺳﺎﺧﺘﻪ ﺷﺪه اﺳﺖ، در ﺣﺎﻟﯽ ﮐﻪ.ﻣﯿﺰان ﻗﺎﺑﻞ ﺗﻮﺟﻬﯽ از  ﯾﮏ دﺷﺖ ﺷﻨﯽ ﺻﺎف و ﺑﯽﻧﻈﯿﺮ در ﺳﺎﺣﻞ روﺑﺮوی رودﺧﺎﻧﻪ قابل دیدن است.

آب و ﻫﻮای ﺑﻮداﭘﺴﺖ ﺑﯿﻦ ﺷﺮاﯾﻂ ﺷﺪﯾﺪ آﻟﻔﻮﻟﺪ ﺑﺰرگ و آب و ﻫﻮای ﻣﻌﺘﺪل ﺗﺮ ﺗﺮاﻧﺲ داﻧﻮﺑﯿﺎ، ﺑﺎ ﺑﺎرﻧﺪﮔﯽ ﻓﺮاوان، متغیر  اﺳﺖ. ﻣﯿﺎﻧﮕﯿﻦ دﻣﺎی ﺳﺎﻻﻧﻪ در کمتر از  50 درﺟﻪ ﻓﺎرﻧﻬﺎﯾﺖ )ﺣﺪود 11 درﺟﻪ ﺳﺎﻧﺘﯿﮕﺮاد( اﺳﺖ ﮐﻪ  از ﻣﯿﺎﻧﮕﯿﻦ  خود در ماهﺟﻮﻻی در 70 درﺟﻪ ﻓﺎرﻧﻬﺎﯾﺖ کمتر )ﺣﺪود 22 درﺟﻪ ﺳﺎﻧﺘﯿﮕﺮاد( ﺗﺎ زیر 30 درﺟﻪ ﻓﺎرﻧﻬﺎﯾﺖ)ﺣﺪود 1- درﺟﻪ ﺳﺎﻧﺘﯿﮕﺮاد در ژاﻧﻮﯾﻪ ﻣﺘﻐﯿﺮ اﺳﺖ. ﻣﯿﺎﻧﮕﯿﻦ ﺑﺎرﻧﺪﮔﯽ ﺳﺎﻻﻧﻪ 24 اﯾﻨﭻ 600) ﻣﯿﻠﯽ ﻣﺘﺮ اﺳﺖ.

ﺑﺎرش ﺑﺮف زﻣﺴﺘﺎﻧﯽ ﻣﯽ ﺗﻮاﻧﺪ ﺳﻨﮕﯿﻦ ﺑﺎﺷﺪ و دﻣﺎ ﻣﻤﮑﻦ اﺳﺖ ﺑﻪ زﯾﺮ 5 درﺟﻪ ﻓﺎرﻧﻬﺎﯾﺖ -15) درﺟﻪ ﺳﺎﻧﺘﯿﮕﺮاد( ﺑﺮﺳﺪ، اﻣﺎ از ﻃﺮف دﯾﮕﺮ، اﻣﻮاج ﮔﺮﻣﺎ ﻫﻤﺮاه ﺑﺎ رﻃﻮﺑﺖ در ﺗﺎﺑﺴﺘﺎن ﻣﯽ ﺗﻮاﻧﺪ ﻫﻮا را ﺳﺮﮐﻮب ﮐﻨﺪ و آﻟﻮدﮔﯽ ﻫﻮا ﮐﻪ ﺳﺎﮐﻨﺎن ﺑﻮدا ﺗﺎ ﺣﺪ .زﯾﺎدی ﺗﻮاﻧﺴﺘﻪ اﻧﺪ از آن ﻓﺮار ﮐﻨﻨﺪ،  ولی اﮐﺜﺮ ﻣﻨﺎﻃﻖ در پشت  را ﺗﺤﺖ ﺗﺎﺛﯿﺮ ﻗﺮار داده اﺳﺖ.

ﺑﻮدا مرکز  ﺳﮑﻮﻧﺖ در ﻗﺮون وﺳﻄﯽ ﺑﻮد و ﺧﯿﺎﺑﺎن ﻫﺎی ﺳﻨﮕﻔﺮش ﺷﺪه و ﺧﺎﻧﻪ ﻫﺎی ﮔﻮﺗﯿﮏ ﺷﻬﺮ ﻗﻠﻌﻪ، ﻃﺮح ﻗﺪﯾﻤﯽ ﺧﻮد را ﺣﻔﻆ ﮐﺮده اﺳﺖ.

ﺗﺎ اواﺧﺮ ﻗﺮن ﻫﺠﺪﻫﻢ، پشت ﯾﮏ ﻣﻨﻄﻘﻪ ﮐﻮﭼﮏ ﺑﺎﻗﯽ ﻣﺎﻧﺪ، اﻣﺎ ﭘﺲ از آن ﺟﻤﻌﯿﺖ آن ﻣﻨﻔﺠﺮ ﺷﺪ و ﺑﻮدا را ﺑﺴﯿﺎر ﭘﺸﺖ ﺳﺮ ﮔﺬاﺷﺖ. در ﻧﯿﻤﻪ دوم ﻗﺮن ﺑﯿﺴﺘﻢ، رﺷﺪ ﺑﻪ ﻃﻮر ﻣﺴﺎوی ﺑﯿﻦ دو ﺑﺨﺶ ﺗﻮزﯾﻊ ﺷﺪه اﺳﺖ. ﺑﻮداﭘﺴﺖ ﻣﻌﺎﺻﺮ 203 ﻣﺎﯾﻞ ﻣﺮﺑﻊ 525) ﮐﯿﻠﻮﻣﺘﺮ ﻣﺮﺑﻊ( را ﭘﻮﺷﺶ ﻣﯽ دﻫﺪ ﮐﻪ ﺣﺪود ﻧﯿﻤﯽ از آن ﺳﺎﺧﺘﻪ ﺷﺪه اﺳﺖ.

ﺑﺎﻻی ﺗﭙﻪﻫﺎی ﻫﻮﯾﺖ ﺑﺼﺮی ﻗﺎﺑﻞ Pest ﺑﻮدا، ﮐﻪ ﻫﻨﻮز درﺧﺘﺎن ﺗﺎج دارﻧﺪ. داﻧﻮب ﺗﻮﺳﻂ ﺳﻪ ﺗﭙﻪ ﭘﺎﯾﯿﻦ ﺗﺮ اﺣﺎﻃﻪ ﺷﺪه اﺳﺖ. ﭘﻞ ﻫﺎ؛ ﺟﺰﯾﺮه ﻣﺎرﮔﯿﺖ )ﻣﺎرﮔﺎرت(؛ و ﺣﺎﺷﯿﻪ رودﺧﺎﻧﻪ .زیبایی خاصی  را ﺑﻪ ﺷﻬﺮ ﻣﯽ ﺑﺨﺸﺪ

مردم مجارستان ﮐﺎﻣﻼ ﻣﺠﺎر زﺑﺎن هستند در ﮔﺬﺷﺘﻪ ﻫﺮﮔﺰ ﻧﺒﻮد. ﭘﯿﺸﯿﻨﻪ ﻗﻮﻣﯽ ﺑﺴﯿﺎر ﻣﺘﻨﻮع ﺟﻤﻌﯿﺖ ﺑﻮداﭘﺴﺖ ﯾﮑﯽ از ﺑﺰرﮔﺘﺮین ﻧﻘﺎط ﻗﻮت اﯾﻦ ﺷﻬﺮ ﺑﻮده اﺳﺖ. در ﮔﺬﺷﺘﻪ ﺑﻮدا ﺗﻮﺳﻂ ﺑﻮرﮔﺮﻫﺎی آﻟﻤﺎﻧﯽ و ﺑﻌﺪا آﻟﻤﺎﻧﯽ و ﻣﺠﺎرﺳﺘﺎﻧﯽ اداره ﻣﯽ ﺷﺪ.

در اواﯾﻞ ﻗﺮن ﻧﻮزدﻫﻢ، دوﻟﺖ ﭘشت در دﺳﺖ ﺑﻮرﮔﻪﻫﺎی آﻟﻤﺎﻧﯽ ﺑﻮد، ﺣﻤﻞوﻧﻘﻞ ﺗﻮﺳﻂ ﺻﺮبﻫﺎ ﮐﻨﺘﺮل ﻣﯽﺷﺪ، و ﺑﺎزرﮔﺎﻧﺎن ﻋﻤﺪتا ﯾﻮﻧﺎﻧﯽ ﯾﻌﻨﯽ ﯾﻮﻧﺎﻧﯽﻫﺎ و دﯾﮕﺮ ﻣﺮدﻣﺎن ﺑﺎﻟﮑﺎن ﺑﻮدﻧﺪ.

ﮐﺎرﮔﺮان ﺻﻨﻌﺘﯽ آﻟﻤﺎﻧﯽ زﺑﺎن از ﻏﺮب آورده ﺷﺪﻧﺪ و ﺗﻌﺪاد زﯾﺎدی از ﯾﻬﻮدﯾﺎن از ﺷﺮق ﮐﻮچ ﮐﺮدﻧﺪ. ﺗﺎ ﺳﺎل 1900 ﺗﻘﺮﯾﺒ   ًﺎ ﯾﮏ ﭼﻬﺎرم ﺳﺎﮐﻨﺎن ﺑﻮداﭘﺴﺖ ﯾﻬﻮدی ﺑﻮدﻧﺪ، اﻣﺎ ﺟﺎﻣﻌﻪ ﯾﻬﻮدﯾ ﺪر ﻃﻮل ﺟﻨﮓ ﺟﻬﺎﻧﯽ دوم ﺗﺎ ﺣﺪ زﯾﺎدی وﯾﺮان ﺷﺪ.

ﺑﻮداﭘﺴﺖ ﭘﺲ از ﺟﻨﮓ از ﻧﻈﺮ ﻓﺮﻫﻨﮕﯽ ﯾﮑﺪﺳﺖ ﺷﺪ و ﻋﻠﯿﺮﻏﻢ ﺣﻀﻮر اﻗﻠﯿﺖﻫﺎی ﮐﻮﭼﮑﯽ از ﺳﺎﯾﺮ ﮔﺮوهﻫﺎی ﻗﻮﻣﯽ – از ﺟﻤﻠﻪ آﻟﻤﺎﻧﯽﻫﺎ، روﻣﺎﻧﯿﺎﯾﯽﻫﺎ، روسﻫﺎ و رومﻫﺎ- در اواﯾﻞ ﻗﺮن ﺑﯿﺴﺖ و ﯾﮑﻢ ﺑﻪ ﻫﻤﯿﻦ ﺷﮑﻞ ﺑﺎﻗﯽ ﻣﺎﻧﺪ.

Phylloxera اﯾﻦ ﺷﻬﺮ ﮐﻪ از زﻣﺎن ﻫﺎی اوﻟﯿﻪ ﺑﻪ ﻋﻨﻮان ﻣﺮﮐﺰ واﻗﻌﯽ اﻗﺘﺼﺎد ﮐﺸﻮر ﺗﻮﺳﻌﻪ ﯾﺎﻓﺘﻪ ﺑﻮد، در اﺑﺘﺪا در ﺗﻮﻟﯿﺪ ﻣﻮاد ﻏﺬاﯾﯽ ﺧﻮدﮐﻔﺎ ﺑﻮد. ﺷﺮاب ﺑﻮدا از قبل  ﺷﻬﺮت  زیای داﺷﺖ و ﮔﺴﺘﺮش ﺷﻬﺮی ﺑﺎغﻫﺎی اﻧﮕﻮر را ﮐﻪ زﻣﺎﻧﯽ ارتفاعات ﺑﺎﻻﺗﺮ رودﺧﺎﻧﻪ داﻧﻮب را ﭘﻮﺷﺎﻧﺪه ﺑﻮدﻧﺪ، ﻧﺎﺑﻮد ﮐﺮد.

اﻣﺮوزه ﺑﻘﯿﻪ.ﻣﺠﺎرﺳﺘﺎن ﺳﺮﻣﺎﯾﻪ ﺧﻮد را ﺑﺎ ﻣﻮاد ﻏﺬاﯾﯽ ﺗﺄﻣﯿﻦ ﻣﯽﮐﻨﻨﺪ، ﮐﻪ ﺑﺎغﻫﺎ، و ﻣﺰارع ﻟﺒﻨﯿﺎت ﺗﭙﻪﻫﺎی ﺑﻮدا ﺗﻨﻬﺎ ﺑﺨﺶ ﮐﻮﭼﮑﯽ از آن را ﺗﺄﻣﯿﻦ ﻣﯽﮐﻨﻨﺪ.

در اواخر ﻗﺮن ﻧﻮزدﻫﻢ، اﯾﻦ ﺷﻬﺮ – ﮐﻪ ﻧﻪ ﻣﻮاد اوﻟﯿﻪ ﻣﺤﻠﯽ از ﻫﯿﭻ ﻧﻮع و ﻧﻪ ﺣﺘﯽ ﮐﺎرﮔﺮان ﻣﺎﻫﺮ داﺷﺖ )آﻧﻬﺎ ﺑﺎﯾﺪ از اﺗﺮﯾﺶ و ﻣﻮراوﯾﺎ وارد ﻣﯽ ﺷﺪﻧﺪ( – از تبدیل به یک ﭘﺎﯾﮕﺎه ﺗﺠﺎری ﺑﻪ ﺑﺮﺟﺴﺘﻪ ﺗﺮﯾﻦ ﻣﺮﮐﺰ ﺻﻨﻌﺘﯽ ﮐﺸﻮر ﺗﺒﺪﯾﻞ ﺷﺪ.

ﺑﻪ ﺟﺰ ﭼﻨﺪ ﮐﺎرﺧﺎﻧﻪ ﻣﻬﻨﺪﺳﯽ ، که  در اﺑﺘﺪا ﻣﺤﺪود ﺑﻪ ﻓﺮآوری ﻣﻮاد ﺧﺎم بود ﺑﻪ وﯾﮋه ﻣﻮاد ﻏﺬاﯾﯽ، آﺳﯿﺎب ﻫﺎی ﻏﻼت  بزرگی درکنار  رود داﻧﻮب ﺳﺎﺧﺘﻪ ﺷﺪﻧﺪ.

ﮐﺎرﻫﺎی اوﻟﯿﻪ ﻓﻠﺰی و ﻣﻬﻨﺪﺳﯽ ﺑﻪ وﯾﮋه ﺑﺮای ﻣﺎﺷﯿﻦ آﻻت ﮐﺸﺎورزی و ﮐﺸﺘﯽ ﻫﺎ و ﮐﺎرﺧﺎﻧﻪ ﻫﺎی ﻣﻬﻤﺎت و اﻟﮑﺘﺮوﻧﯿﮏ خیلی زود ساخته شدند ساخت  ﺧﻮدرو از ﺳﺎل 1905 اغاز شد، اﻣﺎ ﺻﻨﺎﯾﻊ ﺳﺒﮏ ﺗﻨﻬﺎ ﭘﺲ از ﺟﻨﮓ ﺟﻬﺎﻧﯽ اول ﺑﻪ ﺳﺮﻋﺖ رﺷﺪ ﮐﺮدﻧﺪ. ﺑﻮداﭘﺴﺖ ﺑﺎ در اﺧﺘﯿﺎر داﺷﺘﻦ ﺑﺨﺶ ﻋﻤﺪه ای از ﺗﻮﻟﯿﺪات ﺻﻨﻌﺘﯽ ﮐﺸﻮر و ﺗﺎ ﺳﺎل 1938 ﺣﺪود ﺳﻪ ﭘﻨﺠﻢ ﮐﺎرﮔﺮان ﮐﺎرﺧﺎﻧﻪ ﺧﻮد، رﺷﺪ اﻗﺘﺼﺎدی ﺳﺎﯾﺮ ﺷﻬﺮﻫﺎی ﻣﺠﺎرﺳﺘﺎن را در دست گرفت.

ﻣﻮﻗﻌﯿﺖ ﺷﻬﺮ ﺑﺮ روی رود داﻧﻮب و ﺑﻪ وﯾﮋه ﺳﺎﺧﺖ راه آﻫﻦ ﻣﺠﺎرﺳﺘﺎﻧﯽ ﮐﻪ ﺑﻪ ﺷﺪت نیازمند بود ، ﮐﻪ باعث  رﺷﺪ ﺻﻨﻌﺖ  میشد،  که در اﯾﻦ ﺗﺴﻠﻂ ﻣﺆﺛﺮ ﺑﻮد.

ﻫﺠﻮم ﺳﺮﻣﺎﯾﻪ ﺧﺎرﺟﯽ ﮐﻪ از ﻃﺮﯾﻖ ﺑﺎﻧﮏﻫﺎی ﺑﺰرگ و از ﻃﺮﯾﻖ دوﻟﺖ ﻫﺪاﯾﺖ ﻣﯽﺷﺪ، و ﮐﻨﺘﺮل ﮐﺎرﺧﺎﻧﻪﻫﺎی ﺑﺰرگ ﺗﻮﺳﻂ ﺑﺎﻧﮏﻫﺎی ﭘﯿﺸﺮو ﺑﻮداﭘﺴﺖ، ﻧﻘﺶ ﻣﺘﻤﺮﮐﺰ ﺳﯿﺴﺘﻢ ﺣﻤﻞ و ﻧﻘﻞ را ﺗﻘﻮﯾﺖ ﮐﺮد.

از دﺳﺖ دادن دو ﺳﻮم از ﻗﻠﻤﺮو ﻣﺠﺎرﺳﺘﺎن در ﺳﺎل 1918 و دﺳﺘﻮراﻟﻌﻤﻞ ﻫﺎی ﯾﮏ اﻗﺘﺼﺎد ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ رﯾﺰی ﻣﺘﻤﺮﮐﺰ ﮐﻪ از ﺳﺎل 1945 ﺗﺎ اواﺧﺮ دﻫﻪ1980 وﺟﻮد داﺷﺖ.

ﻫﯿﭙﺮﺗﺮوﻓﯽ ﺑﻮداﭘﺴﺖ در راﺑﻄﻪ ﺑﺎ ﺑﻘﯿﻪ ﮐﺸﻮر، اﮔﺮﭼﻪ ﺗﺎ ﺳﺎل 1969 ﺳﻬﻢ ﭘﺎﯾﺘﺨﺖ از ﻧﯿﺮوی ﮐﺎر ﺻﻨﻌﺘﯽ ﮐﺸﻮر ﺑﻪ ﺣﺪود ﯾﮏ دوم ﮐﺎﻫﺶ ﯾﺎﻓﺖ.

ﺑﯿﺶ از ﻧﯿﻤﯽ از ﮐﺎرﮔﺮان ﮐﺎرﺧﺎﻧﻪ در ﺑﻮداﭘﺴﺖ در ﺻﻨﺎﯾﻊ ﺳﻨﮕﯿﻦ ﻣﺸﻐﻮل ﺑﻪ ﮐﺎر ﻫﺴﺘﻨﺪ. ﺑﻘﯿﻪ ﺑﯿﻦ ﺻﻨﺎﯾﻊ ﺳﺒﮏ و ﻓﺮآوری ﻣﻮاد ﻏﺬاﯾﯽ ﺗﻘﺴﯿﻢ ﻣﯽ ﺷﻮﻧﺪ.

در دﻫﻪ دوم ﻗﺮن ﺑﯿﺴﺖ و ﯾﮑﻢ، ﺑﻮداﭘﺴﺖ ﺑﻪ ﯾﮑﯽ از ﺳﺮﯾﻊﺗﺮﯾﻦ اﻗﺘﺼﺎدﻫﺎی ﺷﻬﺮی در ﺣﺎل ﺗﻮﺳﻌﻪ ﺟﻬﺎن ﺗﺒﺪﯾﻞ ﺷﺪ. اﯾﻦ ﻣﺮﮐﺰ ﺑﻪ ﯾﮏ ﻣﺮﮐﺰ ﻣﻬﻢ ﻣﺎﻟﯽ، ﺑﺎﻧﮑﯽ و ﺑﺎزرﮔﺎﻧﯽ و ﻫﻤﭽﻨﯿﻦ ﮐﺎﻧﻮن ﺳﺮﻣﺎﯾﻪ ﮔﺬاری ﻣﺴﺘﻘﯿﻢ ﺧﺎرﺟﯽ ﻗﺎﺑﻞ ﺗﻮﺟﻪ ﺗﺒﺪﯾﻞ ﺷﺪه ﺑﻮد. ﻫﻤﭽﻨﯿﻦ ﻣﺮﮐﺰ ﻣﻬﻢ ﺗﺤﻘﯿﻖ و ﺗﻮﺳﻌﻪ ﺑﻮد. ﺟﺎی ﺗﻌﺠﺐ ﻧﯿﺴﺖ ﮐﻪ اﮐﺜﺮ ﺷﺮﮐﺖ .ﻫﺎی ﺑﺰرگ ﻧﺮم اﻓﺰاری ﮐﺸﻮر ﺑﻮداﭘﺴﺖ را ﺧﺎﻧﻪ ﻣﯽ ﻧﺎﻣﻨﺪ.

ﺣﻤﻞ و ﻧﻘﻞ ﮐﻠﯿﺪ ﺗﻮﺳﻌﻪ ﺳﺮﯾﻊ ﺑﻮداﭘﺴﺖ ﺑﻮده اﺳﺖ. ﯾﮏ ﮔﺬرﮔﺎه ﻣﻌﺮوف در داﻧﻮب ﮐﻪ ﺑﺰرﮔﺮاهﻫﺎ  را ﺑﻪ ﻫﻢ ﻧﺰدﯾﮏ ﺷﺪه اﻧﺪ، ﺑﻪ ﻗﻄﺐ راهﻫﺎی اﺻﻠﯽ ﮐﺸﻮر و ﺧﻄﻮط راه آﻫﻦ اﺻﻠﯽ ﺗﺒﺪﯾﻞ ﺷﺪه اﺳﺖ ﮐﻪ ﻫﻤﮕﯽ از ﭘﺎﯾﺘﺨﺖ عبور ﻣﯽﮐﻨﻨﺪ.

 

. ﻫﻤﭽﻨﯿﻦ ﺑﺰرﮔﺘﺮﯾﻦ ﺗﺮﻣﯿﻨﺎل اﺗﻮﺑﻮس ﻣﺠﺎرﺳﺘﺎن و ﻫﻤﭽﻨﯿﻦ ﺑﺰرﮔﺘﺮﯾﻦ ﻓﺮودﮔﺎه ﺗﺠﺎری آن، ﻣﺤﻤﻮﻟﻪ ﻫﺎی ﺑﯿﻦ اﻟﻤﻠﻠﯽ در ،Csepel ﭘﺎﯾﯿﻦ دﺳﺖ از ﻣﺮﮐﺰ ﺷﻬﺮ درﺟﺰﯾﺮه ،Csepel ﺑﻮداﭘﺴﺖ را ﺗﻮﺳﻌﻪ داده اﺳﺖ. ﺑﻨﺪر آزاد List Ferenc ﻓﺮودﮔﺎه ﺑﯿﻦ اﻟﻤﻠﻠﯽ داﻧﻮب را ﺣﻤﻞ ﻣﯽ ﮐﻨﺪ و ﺑﺮای رﺳﯿﺪﮔﯽ ﺑﻪ ﺗﺮاﻓﯿﮏ ﮐﺎﻧﺘﯿﻨﺮی ﻣﺠﻬﺰ اﺳﺖ. دﻓﺘﺮ ﻣﺮﮐﺰی ﮐﻤﯿﺴﯿﻮن ﺑﯿﻦ اﻟﻤﻠﻠﯽ داﻧﻮب در ﺑﻮداﭘﺴﺖ اﺳﺖ.

از ﻫﺸﺖ ﭘﻞ ﭘﺎﯾﺘﺨﺖ، ﻗﺪﯾﻤﯽ ﮐﻪ در دﻫﻪ 1840 ﺳﺎﺧﺘﻪ ﺷﺪ و ﺑﻪ ﻧﺎم اﺻﻼح ﻃﻠﺐ ﻣﺠﺎرﺳﺘﺎﻧﯽ ،Lánchíd) (Széchenyi Széchenyi ﺗﺮﯾﻦ و ﺷﻨﺎﺧﺘﻪ ﺷﺪه ﺗﺮﯾﻦ آن ﭘﻞ اﺳﺘﭙﻞ زﻧﺠﯿﺮه ای .ﻧﺎﻣﮕﺬاری ﺷﺪ Széchenyi István ﻗﺮن ﻧﻮزدﻫﻢ ﺗﺮاﻣﻮاﻫﺎی ﺑﺎ اﺳﺐ در ﺳﺎل 1866 ﻣﻌﺮﻓﯽ ﺷﺪﻧﺪ و ﭘﺲ از ﺳﺎﺧﺖ اوﻟﯿﻦ ﺗﺮاﻣﻮای ﺑﺮﻗﯽ در ﺳﺎل 1887، ﺑﻪ زودی ﺑﻪ ﯾﮏ ﺷﺒﮑﻪ ﺑﺰرگ ﮔﺴﺘﺮش ﯾﺎﻓﺘﻨﺪ.

ﺗﺮاﻣﻮاﻫﺎ و اﺗﻮﺑﻮس ﻫﺎ ﮐﻪ دوﻣﯽ در ﺳﺎل 1915 ﻣﻌﺮﻓﯽ ﺷﺪ( ﻧﯿﺎزﻫﺎی ﺣﻤﻞ و ﻧﻘﻞ ﻣﺤﻠﯽ را ﻗﺒﻞ از دﻫﻪ 1940 ﺑﺮآورده ﻣﯽ ﮐﺮد، اﻣﺎ آﻧﻬﺎ ﻧﺘﻮاﻧﺴﺘﻨﺪ ﺑﺎ رﺷﺪ ﺳﺮﯾﻊ ﺗﺮاﻓﯿﮏ ﭘﺲ از ﺟﻨﮓ ﺟﻬﺎﻧﯽ دوم  ﮐﻨﺎر ﺑﯿﺎﯾﻨﺪ.

ﺑﺎ اﯾﻦ ﺣﺎل، ﺑﺎ وﺟﻮد ازدﺣﺎم ﻧﺎﺷﯽ از ﮔﺴﺘﺮش ﻋﻈﯿﻢ در اﺳﺘﻔﺎده از ﺧﻮدروﻫﺎی ﺷﺨﺼﯽ و ﮐﺎﻫﺶ ﺗﻌﺪاد ﺗﺮاﻣﻮاﻫﺎ، ﺣﻤﻞ و ﻧﻘﻞ ﺷﻬﺮی  ﺑﺎر دﯾﮕﺮ ﮐﺎرآﻣﺪ ﺷﺪه اﺳﺖ.

ﻣﺘﺮو، ﯾﮏ ﺳﯿﺴﺘﻢ ﻣﺘﺮو ﮐﻪ ﻋﻤﺪتا در دﻫﻪ 1970 ﺳﺎﺧﺘﻪ ﺷﺪ، ﭼﻬﺎر ﺧﻂ را اداره ﻣﯽ ﮐﻨﺪ، از ﺟﻤﻠﻪ ﯾﮑﯽ ﮐﻪ از زﯾﺮ رودﺧﺎﻧﻪ ﻣﯽ ﮔﺬرد و .ﺑﻮدا را ﺑﻪ ﭘﺴﺖ ﻣﺘﺼﻞ ﻣﯽ ﮐﻨﺪ. اﯾﻦ ﯾﮏ ﻧﻤﺎﯾﺸﮕﺮ اﺳﺖ ﮐﻪ ﺗﻤﯿﺰ، ﺳﺮﯾﻊ و ﻣﺎﻧﻨﺪ اﺗﻮﺑﻮسﻫﺎی ﺷﻬﺮ و ﺗﺮاﻣﻮاﻫﺎی ﻗﺪﯾﻤﯽ و ﻣﺘﻼﻃﻢ ﺑﻪ ﻃﺮز ﻋﺠﯿﺒﯽ ارزان اﺳﺖ.

دبرسن

یکی از مهم ترین شهرهای  مجارستان (شهرستان) Hajdú-Bihar megye دبرسن، شهر وضعیت شهرستان و  در شرق مجارستان ، دبرسن، در منتهی الیه جنوب غربی دشت شنی منطقه نییرسگ و در انتهای شرقی استپ واقع شده است.

این شهر به عنوان یک مرکز بازار و به عنوان (Hortobágy puszta) هورتوباگی پوزتایک عرصه مذهبی، سیاسی و فرهنگی سابقه طولانی دارد. در قرن چهاردهم ساخته شد  و در طول دوره.اشغال ترکیه و پس از آن شناخته شد.

شهر دبرسن که برای  پرورش اسب ها و دام ها  هواره مورد توجه بوه است، که یکی از امتیازات مهم قرون وسطی بود و این شهر به یکی از ثروتمندترین و تأثیرگذارترین شهرهای مجارستان تبدیل شد.

به دلیل اهمیتی که برای اعتقادات اصلاح شده در اروپای شرقی مرکزی داشت، مدت ها به »رم کالوینیست« معروفبود. این خانه قدیمی ترین چاپخانه موجود مجارستان را در خود جای داده است که از سال 1561 فعالیت می کند.

استقلال مجارستان از هابسبورگ ها توسط لایوس کوسوث ، رهبر دولت انقلابی، در سال 1849 درشهر اعلام شد. آن شورش متعاقباً سرکوب شد و خود شهر توسط نیروهای مداخله گر روسیه تسخیر شد.

درطول جنگ جهانی دوم با عقب نشینی نیروهای آلمانی در مقابل ارتش شوروی در سال های 1944-1945 به.سمت غرب، دبرسن برای مدت کوتاهی مقر دولت موقت مجارستان شد.

خندق های شهر در قرن نوزدهم پر شدند و خیابان های فرعی منحنی در اطراف شهر قدیمی خطوط Református Nagytemplom، استحکامات را به یاد می آورند. در بازار سابق، میدان کوسوث کنونی چشمگیر قرار دارد. مجسمه کوسوث بر این میدان پارک مانند قابل رویت است.

در شمال کلیسا، کالج قرار دارد که از اواخر قرن شانزدهم به عنوان سنگر مطالعات کالوینیست ها به شمار می رود.

دانشگاه دبرسن که در قرن شانزدهم تأسیس شد و در بیشتر قرن بیستم به عنوان دانشگاه لاجوس کوسوث شناخته می شد، شامل یک دانشکده پزشکی، یک دانشکده کشاورزی و یک انشکده تربیت معلم است.مرکز هنرهای مدرن و معاصر ، Ferenc Medgyessyاین شهر همچنین خانه موزه دیری، موزه یادبود است. چند اقامتگاه قدیمی جالب، به اضافه چندین کلیسا قابل توجه و Csokonai و تئاتر(MODEM)

(جنگل بزرگ Nagyerdei (یک مرکز حمام بزرگ وجود دارد. درست در شمال مرکز شهر، پارک وسیع وجود دارد  که اولین پارک مجارستان بود.منطقه حفاظت شده دبرسن با یک جشنواره گل که هر ساله در ماه اوت.برگزار می شود، دیدنی میشود

ایستگاه راه آهن در سال 1962 بازسازی شد. فرودگاه شهر و جاده ها و راه آهن های زیادی که در دبرسن به هم نزدیک هستند، از توسعه تجارت و صنعتی در داروسازی، مبلمان و تولید بلبرینگ  در این شهر حمایت کرده اند.  رشد مانن سفالگری چکمه سازی و کت های دست دوزصنایع ادامه دارد.

شهر پچ مجارستان

شهر  Pécsجنوب غربی مجارستان در 135 مایلی (220 کیلومتری) جنوب-جنوب غربی بوداپست ودر مرکز استان پانونیای جنوبی قرار دارد این شهر به شهر ،(“پنج کلیسا”)،  Quinque Ecclesiaeلاتین قرون وسطایی ،Fünfkirchen آلمانی نیز شناخته میشود. در سال 1009 استفان اولاولین پادشاه مجارستان، این شهر را اشغال کرد.اولین بار در اواخر قرن یازدهم شناخته شد.

این شهر دارای یک میدان اصلی بزرگ با یک مسجد به Pécs نام (قاضی قاسم پاشا) است که اکنون یک کلیسای کاتولیک رومی است. کلیسای جامع شهرکه در سال 1009 در محل یک کلیسای قدیمی رومی تأسیس شد، در دهه 1960 به طور گسترده بازسازی و مرمت شد.

 پچ یک شهر قدیمی تجاری و صنایع دستی است و در طول قرون 14 و 15 مرکز بزرگ مطالعات اومانیستی نیز بوده است. این شهر  از سال 1543 تا 1686 توسط ترکها اشغال شد.

اولین دانشگاه مجارستان، دانشگاه پچ، که در سال 1367 توسط لویی اول تأسیس شد ، توسط ترکها خراب شد اما دوباره این دانشگاه با نام دانشگاه یانوس پانونیوس پچ و در سال 1922 بازگشایی شد. دانشگاه پزشکی پچ (1951) نیز دراین شهر واقع شده است. دانشگاه پچ در سال 2000 با ادغام دانشگاه یانوس پانونیوس، دانشگاه پزشکی تغییر یافت.

در قرن هجدهم، معدنچیان مهاجر آلمانی برای کار بر Illyés Gyula پچ روی معدن های  زغال سنگ محلی آمدند و یکی از معدود اقلیت های آلمانی در مجارستان در پچ باقی مانده اند در سال 1780 شهر منشور سلطنتی رایگان دریافت کرد.

میدان زغال سنگ پچ-کوملو، که زغال سنگ کک کننده دوناوجواروس را تامین می کرد، پایه ای برای توسعه سریع شهر در قرن های 19 و 20 بود. معادن.در اواخر قرن بیست و یکم بسته شدند. سنگ معدن اورانیوم نیز در مجاورت آن استخراج می شد.

محله (majolica) در پچ به دلیل  فروش ظروف سرامیکی شناخته شده است  در سال 2000 گورستان مسیحیان اولیه پچ میراث جهانی ثبت شد و در سال 2010 پچ (همراه با استانبول و اسن ) به عنوان پایتخت فرهنگی اروپا انتخاب شد.

شهر سگد مجارستان

شهر سگد Szeged در ﺟﻨﻮب ﺷﺮﻗﯽ ﻣﺠﺎرﺳﺘﺎن در تلاقی، رودﺧﺎﻧﻪ  تیسا در ﻏﺮب و  ﺑﺎ ﻣﺎروس و ﭼﻨﺪ ﻣﺎﯾﻠﯽ از ﺗﻘﺎﻃﻊ ﻣﺠﺎرﺳﺘﺎن، روﻣﺎﻧﯽ وو صربستان قرار دارد.

ﺳﮕﺪ در زﻣﺎن ﭘﺎدﺷﺎﻫﺎن ارﭘﺎد ﻗﺮن 10 ﺗﺎ 15 ﯾﮏ ﭘﺎﯾﮕﺎه ﻧﻈﺎﻣﯽ و ﻣﺮﮐﺰ ﺗﺠﺎری ﺑﻮد و ﺗﻮﺳﻂ ﺗﺎﺗﺎرﻫﺎ و ﺗﺮک ﻫﺎ ﻏﺎرت ﺷﺪ. اﯾﻦ ﺷﻬﺮ ﮐﻪ ﺑﻪ ﻋﻨﻮان ﻣﺮﮐﺰ ﺗﺠﺎرت ﺷﮑﻮﻓﺎ ﺷﺪ، ﯾﮑﯽ از ﺑﺰرﮔﺘﺮﯾﻦ ﺷﻬﺮﻫﺎی ﻣﺠﺎرﺳﺘﺎن در اواﯾﻞ ﻗﺮن ﺷﺎﻧﺰدﻫﻢ ﺑﻮد، اﮔﺮﭼﻪ در اواﺧﺮ ﻗﺮن ﺷﺎﻧﺰدﻫﻢ ﺗﺤﺖ ﺣﺎﮐﻤﯿﺖ ﺗﺮﮐﯿﻪ و از اواﺧﺮ ﻗﺮن ﻫﻔﺪﻫﻢ ﺗﺤﺖ حاکمیت اتریش بود ﺻﻨﻌﺖ، ﺛﺮوت ﺷﻬﺮ را در ﻗﺮن ﻧﻮزدﻫﻢ اﻓﺰاﯾﺶ داد.

ﭘﺲ از ﺳﯿﻞ وﯾﺮاﻧﮕﺮ 1879، ﺑﻠﻮارﻫﺎی ﻣﺘﺤﺪاﻟﻤﺮﮐﺰ و ﺧﯿﺎﺑﺎن ﻫﺎی ﺷﻌﺎﻋﯽ ، در ﺳﺎﺣﻞ ﺳﻤﺖ ﭼﭗ )ﻧﯿﻮزﮔﺪ( Újszeged دوﺑﺎره ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ رﯾﺰی ﺷﺪ. ﺗﺎﻻر ﺷﻬﺮ ﻧﺌﻮﺑﺎروک ،Széchényitér ،روﺑﺮوی ﭘﻞ اﺻﻠﯽ ﺗﯿﺰا ﻗﺮار دارد از آن زﻣﺎن ﺗﺎﮐﻨﻮن ﺗﻮﺳﻂ داﯾﮏ ﻫﺎ ﻣﺤﺎﻓﻈﺖ ﺷﺪه اﺳﺖ.

ﻣﯿﺪان اﺻﻠﯽ ﺑﺰرگ ﻏﯿﺮﻣﻌﻤﻮل (1883) با ﺳﺎﺧﺘﻤﺎنﻫﺎی ﻋﻤﻮﻣﯽ اﺣﺎﻃﻪ ﺷﺪه اﺳﺖ. ﻗﺪﯾﻤﯽﺗﺮﯾﻦ آﺛﺎر، ﺑﻘﺎﯾﺎی ﺑﺮج ﻗﺮن ﺳﯿﺰدﻫﻤﯽ Alsóvárosi ﺳﻨﺖ دﻣﺘﺮﯾﻮس اﺳﺖ ﮐﻪ ﺑﺎ ﺗﺨﺮﯾﺐ ﮐﻠﯿﺴﺎی ﻗﺮن ﻫﺠﺪﻫﻢ در ﺳﺎل 1924 ﮐﺸﻒ ﺷﺪ.

اﯾﻦ ﺷﻬﺮ دارای ﯾﮏ ﮐﻠﯿﺴﺎی ﺟﺎﻣﻊ ﻗﺎﺑﻞ ﺗﻮﺟﻪ اﺳﺖ ﮐﻪ ﺷﻬﺮ ﭘﺎﯾﯿﻦ Alsóváros در Templom دارای دو ﺷﺎﺧﻪ اﺳت کلیسای ﻧﺬری .(29-1912) از ﺳﺎل 1931 ﯾﮏ ﺟﺸﻨﻮاره ﺗﺌﺎﺗﺮ و ﻣﻮﺳﯿﻘﯽ در ﻓﻀﺎی ﺑﺎز در ﻣﻘﺎﺑﻞ ﮐﻠﯿﺴﺎی ﻧﺬر ﺑﺮﮔﺰار ﻣﯽ ﺷﻮد.

Szeged ﯾﮏ ﭘﺎﯾﮕﺎه آﻣﻮزﺷﯽ است اﯾﻦ ﺷﻬﺮ ﻣﯿﺰﺑﺎن ﻣﻌﺘﺒﺮﺗﺮﯾﻦ ﻣﻮﺳﺴﻪ آﻣﻮزش ﻋﺎﻟﯽ ﻣﺠﺎرﺳﺘﺎن می باشد داﻧﺸﮕﺎه Szeged ﺑﻪ ﯾﮑﯽ از ﻣﻬﻢ ﺗﺮﯾﻦ ﻣﺮاﮐﺰ ﺗﺤﻘﯿﻖ و ﺗﻮﺳﻌﻪ ﮐﺸﻮر، ﺑﻪ وﯾﮋه در زﻣﯿﻨﻪ ﻓﺮاﻫﻢ ﻣﯽ ﮐﻨﺪ ﮐﻪ ﺑﻪ ﺗﺒﺪﯾﻞ ﻫﺎی ﻋﻠﻮم زﯾﺴﺘﯽ، ﺑﯿﻮﺗﮑﻨﻮﻟﻮژی، ﻓﻨﺎوری ﻟﯿﺰر و ﻓﻨﺎوری اﻃﻼﻋﺎت ﮐﻤﮏ ﮐﺮده اﺳﺖ.

ﻣﺮﮐﺰ ﺗﺤﻘﯿﻘﺎت ﺑﯿﻮﻟﻮژﯾﮑﯽ  در این دانشگاهﻗﺮار دارد. ﺗﺌﺎﺗﺮ ﻣﻠﯽ ﻧﺌﻮﺑﺎروک ﺳﮕﺪ ﮐﻪ در ﺳﺎل 1883 اﻓﺘﺘﺎح وآﮐﺎدﻣﯽ ﻋﻠﻮم ﻣﺠﺎرﺳﺘﺎن ﻧﯿﺰ در ﺷﻬﺮ ﺷﺪ، ﻧﻤﺎﯾﺶ ﻫﺎﯾﯽ از ﻧﻤﺎﯾﺶ، رﻗﺺ، و اﭘﺮا را روی ﺻﺤﻨﻪ ﻣﯽ ﺑﺮد. ﺳﮕﺪ ﺑﻪ ﺧﺎﻃﺮ ﻓﻠﻔﻞ دﻟﻤﻪ ای و ﺳﺎﻻﻣﯽ ﻧﯿﺰ .ﻣﻌﺮوف اﺳﺖ.

دشت های وسیع و شیب دار به سمت رودخانه تیسا این شهر را برای کشاورزی مستعد کرده است این شهر دارای تابستان گرم و خشک است که این هوا بسیار مناسب برای کشت پاپریکا می باشد. از دیگر محصولات این شهر ذرت و پیاز و میوه های مختلف می باشد. ماهیگیری و تجارت آب شیرین در ریاچه مصنوعی تیزا نیز انجام میشود.

در قرن بیست و یکم شهر سگد به عنوان پایگاه آموزشی مهم در زیمنه زیست شناسی بیوتکنولوژی و فناوری لیزر و و فناوری اطلاعات تبدیل شد مرکز تحقیقاتی بیولوژیک مجارستان در دانشگاه سگد در شهر سگد قرار دارد.

شهر Székesfehérvár

یکی از قدیمی ترین شهرهای مجارستان است که در حاشیه ،(شهرستان) megye.شمال شرقی رشته کوه باکونی ، جنوب غربی بوداپست واقع شده است

یک سکونتگاه رومی، هرکولیا، جایگزین یک روستای سلتیک قبلی در این مکان شد. در قرن دهم به عنوان آلبا رژیا شناخته می شد. این یک دژ مستحکم با یک منطقه داخلی طبیعی و محافظ درمقابل  باتلاق ها و مردابهای بزرگ بود.استفان اول (1000–38)، اولین پادشاه مجارستان، آن را به عنوان پایتخت پادشاهی مجارستان بنا کرد.

در سال 1543 توسط ترکها اشغال شد، که در سال 1688 پس از غارت و ویران کردن خالی از سکنه شد. از قرن 18 به بعد Székesfehérvár کلیسای جامع و کاخ،  به این شهرکوچ  کردند و مدتی شهر احیا شد و یک برنامه ساختمانی در مقیاس بزرگ آغاز شد، اما تاریخ غم انگیز در سال 1945 تکرار شد.

زمانی که آخرین ضدحمله آلمان در مجارستان منجر به تخریب تقریباً کامل دوباره شد خرابه های کلیسای جامع قرون وسطایی که در آن بسیاری از پادشاهان مجارستانی تاجگذاری کردند، با دقت حفظ شده اند. برخی از ساختمان های باروک زیبا از جمله کاخ اسقف باقی مانده اند.

این شهر در پایان قرن بیستم با ایجاد پارکهای صنعتی از سرمایه گذاری خارجی بهره مند شد. صنایع معاصر آن شامل فرآوری مواد غذایی ،فولادسازی، پرس آلومینیوم و ساخت قطعات تولید برق است

این شهرستان بزرگترین تولیدکننده ذرت و دانه های افتاب گردان برای کارخانه های تولیدروغن در مجارستان می باشد.

 شهر گیور

گیور ، راب آلمان ، شهر تاریخی و مقر گیورموسونسوپرون مگی (شهرستان)،  درشمال غربی مجارستان قرار دارد. این شهر روی بازوی رود دانوب ، بازوی پر پیچ و خم جنوبی در مجارستان واقع شده است، جایی که  Rába در جنوب گیور به Marcal شاخه های کرانه جنوبی، رابا و ربکا، به هم می رسندبه  رودخانه می پیوندند.

شهر درونی و اطراف آن از خیابان های پر پیچ و خم باریک با خانه های قدیمی جالب در مجموعه ای.از سبک های معماری، در هم آمیخته با کانال های رودخانه پرپیچ وخم تشکیل شده است

یک شهر رومی، آرابونا، در اصل جانشین یک سکونت گاه نوسنگی و یک جامعه تجاری سلتی شد . گیور برای قرن ها به عنوان یک مرکز کشاورزی پر رونق با تمرکز ویژه بر پرورش اسب، کشت انگور و تولید غلات بوده است.

استفان من آن را تبدیل به شهرستان کرد. در سال 1271 امتیازات شهرداری را دریافت کرد  در قرن سیزدهم و بازسازی شده. چندین کلیسا ومجموعه ای جالب از نمایشگاه های مربوط Xantus János  که دارای اهمیت تاریخی و معماری هستند دراین شهرواقع شده است . موزه های شهر باستان شناسی، تاریخ پزشکی، هنرهای زیبا و کاربردی، و فیلاتالی را ارائه می دهد

و شرکت Széchenyi István  باله مشهور بین المللی گیور است که در  آن تئاتر ملی اجرا می شود. گیور محل استقرار دانشگاه علوم کاربردی نیز می باشد . این شهر یک گذرگاه استراتژیک رودخانه است و از طریق راه آهن و جاده بهوین در 80 مایلی (129 کیلومتری) شمال غربی و  در 72 مایلی جنوب شرقی  به بوداپست متصل است.

قرن هفدهم گیور به یک دژ مستحکم در برابر ترک ها تبدیل شد و در سال 1743 به عنوان یک شهر سلطنتی آزاد.منصوب شد

شهرستان Nagykanizsa

 در جنوب غربی مجارستان . در کانال ،(شهرستان) Zala megye ،را به هم متصل می کند، 9 مایل (15 Mura و Zala که رودخانه های(Principális-csatorna.کیلومتر) از مرز کرواسی فاصله دارد

یک سکونتگاه استحکامات استراتژیک قدیمی، روی یک جاده چوبی قرار داشت که از زمین های باتلاقی اطراف عبور می کرد. این قلعه برای اولین بار در سال 1300 ساخته شد و بین سال های 1532 تا 1600مکررا توسط ترک ها محاصره شد.

 پس از تصرف آن، ترک ها آن را تا سال 1690 نگه داشتند. کلیسای محلی به یاد Thury György در سال 1760 از سنگ های یک مسجد و مناره مسلمانان ساخته شد. این شهر در مسیرهای مهم جاده ای Nagykanizsa کاپیتان افسانه ای قلعه و ریلی قرار دارد

شهرستان  ZALA

 این شهر در غرب مجارستان با شهر هلی واس و و سپرم و سوموگی در شرق کرواسی از جنوب و اسلونی در همسایه غربی این شهرستان می باشد شهرهای مهم شهرهای مهم دیگر عبارتند از:

 هویز، کستلی، لتنیه، Zalaegerszeg.است.ناگیکانیزسا و زالکاروس و زالاسنتگروب می باشد سه ویژگی اصلی این شهر ارتفاعات ماوراء الطبیعه، که دامنه کوه های آلپ در در شمال شرقی؛ و تپه های پر درخت و مواج زالا در Keszthely سراسر مرز غربی قرار دارند.

رودخانه های اصلی زالا شامل مورا است که مرز جنوبی مجارستان را مشخصکه به دریاچه بالاتون می ریزد از نظر پوشش گیاهی شامل جنگل های راش  و درختان کاج می باشد بر همین اساس جنگلداری در ان بسیار مهم است.

این شهر تا سالها قطب اقتصادی مجارستان از نظر تولیدات کشاورزی بوده است . با ساختن راه اهن در این شهر ساختار اقتصادی ان تغغیر کرد که ساخت راه اهن در قرن 18 میلادی اغاز شد .

در سال 1960 در این شهرستان نفت یافت شد  اما این ذخایر در سال 1990 تمام شد ارزش اقتصادی این شهرستان بخاطر نزذیک بودن به اروپای غربی افزایش یافت شرکت های متعدد خارجی در این شهرستان مستقر شدند برخی ا زآنها محصولات شیمیای و الکترکی برای صادرات تولید می کنند.

این شهرستان بخاطر چشمه های معدنی بسیار معروف می باشد از جاذبه های دیگر این شهر قلعه ایگر می باشد زالا، که در زمان استقرار مجیار، خانه قبایل وربولکسو بود، برای اولین بار در دوران حکومت استفان اول به عنوان شهر اعلام شد.

. این شهر در قرن هجدهم به شهرستان زالا تغییر نام Kólon – عنوان یک شهرستان – تحت نام داد. مرزهای آن اغلب در طول تاریخ اصلاح شده است. پس از معاهده تریانون در سال 1919، بخش هایی از این شهرستان به پادشاهی صرب ها، کروات ها و اسلوونیایی ها ضمیمه شد.

 شهر Kaposvar

 این شهر نقش مهمی در هنر و شعر مجارستان ایجاد کرده است در این شهر ویرانه های قلعه های قدیمی دیده می شود که سه با ردر قرون  16 و 17 توسط ترک ها گرفته شده است.

کلیسای محلی باز سازی شده مربوط به سال های 1737 میلادی می باشد . ویرانه های یک صومعه قذیمی با حفری در سال 1999 کشف شده است.

در این منطقه سیب زمین و چغندر قند و تنباکو کشت می شود  در این شهر یک دانشگاه کشاورزی به نامپانونیاواقع شده استکه مندسی کشاورزی و مکانیک و دامپرور یدر ان اموزش داده میشود.

 شهرستان Somogy

این شهر از شمال با دریاچه بالاتون و شهرستان وزپرمeاز شمال شرقی با شهرستان های فجر و از شرق با شهرستان های تولنا و بارانیا ، از جنوب با کرواسی و .غرب با شهرستان زالا همسایه است. این  شهر کم جمعیت ترین شهرستان مجارستان است.

در این شهر اقلیت های زیادی زندگی میکنند  که بزرگترین انها اقلیت های آلمانی هستند  ساحل جنوب یبالاتون کلا د رشهرستان سوموگی قرار دارد.

سوموگی بحاطر جنگل ها و باتلاق های وسیعش معروف می باشد اقتصاد این شهرستان تحت تاثیر کشاورزی می باشد محصولات آن غلات و انگور می باشد در این شهرستان پرورش ماهی و شکار و جنگلداری حایز اهمیت هست.

از نظر صنعتی کامپیوتر و محصولات ن.ر یو لوازم الکترونیکی در این شهر تولیدمی شود  البته این شهر دارا یجاذبه توریست یبسیار بالایی می باشد که هتل های مرن در سواحل شنی این شهرستان در حنوب دریای بالاتون  قراردارند  چشمه های آب معدنی جز جاذبه های توریستی این شهرستان می باشد.

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *